wrapper

Tiêu điểm

Luật số: 11/2008/QH12

Luật hoạt động chữ thập đỏ (Ban hành ngày 03/6/2008)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ.

++ Chi tiết

Phụ lục 01/2011/TT-BNV

Phụ lục kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV, V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

++ Chi tiết

Thông tư số: 01/2011/TT-BNV

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Ban hành ngày: 19/01/2011)

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;....

++ Chi tiết

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND Phú Yên

Về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức (ngày ban hành: 14/9/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;...

++ Chi tiết