wrapper

Tiêu điểm

HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

Chưa cập nhật nội dung

Cập nhật ngày 25/6/2014

-------oOo-------

BAN CHẤP HÀNH HỘI KHUYẾN HỌC TRƯỜNG THPT NGUYỄN TƯỜNG TỘ

 • Chủ tịch: Nguyễn Thanh Sơn

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Sơn

  Trình độ chuyên môn: Thạc sĩ Quẩn lí

  Chức vụ: Chủ tịch

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: ntson.ntt @phuyen.edu.vn

 • P. Chủ tịch: Trần Viết Hoành

  Họ và tên: Trần Viết Hoành

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: ....

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Lê Thanh Tâm

  Họ và tên: Lê Thanh Tâm

  Trình độ chuyên môn: ...

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Lê Thị Thu Hằng

  Họ và tên: Lê Thị Thu Hằng

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử:

 • Ủy viên: Nguyễn Thanh Quý

  Họ và tên: Nguyễn Thanh Quý

  Trình độ chuyên môn: ....

  Chức vụ: y viên

  Điện thoại liên hệ:

  Thư điện tử: