wrapper

Tiêu điểm

Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 00:00

Quyết định thành lập đội Tự vệ cơ quan năm 2017

Đăng bài: 
Đánh giá
(0 phiếu)

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 
 
 

 


Số:        /QĐ-NTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


Tuy Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đội tự vệ cơ quan trường học năm 2018

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường THPT Nguyễn Trường Tộ;

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông và văn bản số 8416/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Nay nhà trường quyết định thành lập đội tự vệ cơ quan  trường học năm 2018 gồm các đối tượng sau:

1.Lực lượng tự vệ nòng cốt

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tuổi

1

Huỳnh Văn Thống

CT Hội CTĐ

Đội trưởng

40

2

Huỳnh Văn Tùng

GV

Đội Phó

40

3

Nguyễn Quốc Toản

GV

Đội phó

33

4

Trần Đăng Quang

P.BTĐTN

Đội phó

28

5

Lê Anh Việt

GV- Thư ký HĐ

Thường trực

31

6

Lê Của

Bảo vệ

Thường trực

34

7

Lê Công Tráng

CT. Công đoàn

Đội viên

40

8

Trịnh Thị Quỳnh Trâm

BTĐTN

Đội viên

28

9

Nguyễn Thị Minh Thanh

P.BTĐTN

Đội viên

31

10

Lê Thị Thu Hằng

TTTVP

Đội viên

37

11

Nguyễn Thị Thuận

TPTVP

Đội viên

37

12

Nguyễn Thị Uyên Chi

TP.Tổ Ngoại ngữ

Đội viên

37

13

Võ Thị Thu Vân

GV

Đội Viên

38

 

2.  Lực lượng tự vệ rộng rãi:

Gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên còn lai có độ tuổi.

Nam: Từ đủ 18 đến hết 45 tuổi.

Nữ : Từ đủ 18 đến hết 40 tuổi

         Điều 2: Các cá nhân có tên trong điều 1, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                    

Nơi nhận:                                                                                               

- Hiệu trưởng, PHT;

- Đội tự vệ;                                                                       

- Lưu: VT.                                                                                            

 

 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 

 

Đã xem 85 lượt Cập nhật: Thứ ba, 26 Tháng 12 2017 15:59