wrapper

Tiêu điểm

Các bài viết trong: Tháng 12 2017

Thông báo 

Những học sinh có tên trong danh sách sau đến Trường THPT Nguyễn Trường Tộ để nhận tiền hỗ trợ chi phí học tập của năm học 2015-2016 và HK1 Nh 2016-2017. Khi đi nhận tiền nhớ mang theo Chứng minh nhân dân , trường hợp nhận thay(cha, mẹ, anh chị em ruột) phải mang theo sổ hộ khẩu và chứng minh nhân dân của người nhận thay.
 
 
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO PHÚ YÊN          
TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ          
DANH SÁCH HỌC SINH NHẬN TIỀN HỖ TRỢ CHI PHÍ HỌC TẬP
   THEO NGHỊ ĐỊNH 86/2015/NĐ-CP VÀ THÔNG TƯ 09/2016/TTLT-BGDĐT -BTC- BLĐTBXH    HỌC KỲ I NĂM HỌC 2016-2017  
 STT Họ và tên học sinh được  hỗ trợ chi phí học tập Lớp Số tháng Số tiền Số tiền      
      được hỗ trợ 1 tháng được hỗ trợ      
1.  Bùi Thị Thanh Trúc 12E 4 100,000 400,000      
2.  Nguyễn Đình   Đô 10C 4 100,000 400,000      
3.  Nguyễn Thị Mỹ Hiền 10C 4 100,000 400,000      
4.  Nguyễn Quốc  Duy 10C 4 100,000 400,000      
5.  Phú Thị Mỹ Vương 10C 4 100,000 400,000      
6.  Lê Ngọc  Toàn 10D 4 100,000 400,000      
7.  Huỳnh Thị Quyền  Trang 10D 4 100,000 400,000      
8.  Huỳnh Thị Quyền  Trinh 10D 4 100,000 400,000      
9.  Nguyễn Tấn  Mạnh 11A 4 100,000 400,000      
10.  Lê Chí  Tường 11A 4 100,000 400,000      
11.  Dương Thành  Luân 11B 4 100,000 400,000      
12.  Huỳnh Thị Thanh Trúc 11C 4 100,000 400,000      
13.  Nguyễn Ngọc Huệ 11C 4 100,000 400,000      
14.  Đặng Văn  Hữu 11E 4 100,000 400,000      
15.  Nguyễn Ngọc  Thoại 11E 4 100,000 400,000      
16.  Đỗ Văn  Chiến 12A 4 100,000 400,000      
17.  Nguyễn Kim Khôi 12A 4 100,000 400,000      
18.  Phan Thị Thu  Nguyệt 12B 4 100,000 400,000      
19.  Huỳnh Thị  12B 4 100,000 400,000      
20.  Lương Thị  Hòa 12C 4 100,000 400,000      
21.  Huỳnh Thị  Lang 12D 4 100,000 400,000      
22.  Nguyễn Quốc Tiến 12E 4 100,000 400,000      
23.  Huỳnh Đức Trường 12E 4 100,000 400,000      
24.  Nguyễn Cao Vọng An 10B 4 100,000 400,000      
25.  Nguyễn Thị Hồng  Nga 10B 4 100,000 400,000      
  Cộng         10,000,000      
    ( Bằng chữ : Mười triệu đồng chẵn )        
                 
 

Kế toán đơn vị

Đỗ Thị Ngọc Ánh

       

Tuy Hòa, ngày 28 tháng 12 năm 2017            

    HIỆU TRƯỞNG

 Nguyễn Thanh Sơn

             Chiều nay, 28/12/2017 đã tổ chức Lễ công bố Quyết định bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trường Tộ. Tại buổi Lễ, ông Dương Chí Tâm - Trưởng phòng TCCB Sở GD-ĐT đã đọc quyết định bổ nhiệm bà Trần Thị Thanh Thu - Nguyên chuyên viên phòng Giáo dục Trung học giữ chức vụ Phó Hiệu trưởng trường THPT Nguyễn Trường Tộ, Nhà giáo ưu tú Ngô Ngọc Thư - Phó Giám đốc Sở GD-ĐT Phú Yên đã trao quyết định và phát biểu giao nhiệm vụ mới cho cô Thu.

  

SỞ GIÁO DỤC-ĐÀO TẠO PHÚ YÊN

TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

 
 
 

 


Số:        /QĐ-NTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
 
 

 


Tuy Hòa, ngày 21 tháng 12 năm 2017

 

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập đội tự vệ cơ quan trường học năm 2018

 
 

 

 

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRƯỜNG TỘ

Căn cứ vào nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng được quy định tại Điều lệ trường THPT Nguyễn Trường Tộ;

Căn cứ Quyết định số 4458/QĐ-BGDĐT ngày 22/8/2007 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục - Đào tạo về việc ban hành Quy định về xây dựng trường học an toàn, phòng chống tai nạn, thương tích trong trường phổ thông và văn bản số 8416/BGDĐT-CTHSSV ngày 15/12/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh trật tự trường học.

QUYẾT ĐỊNH:

          Điều 1: Nay nhà trường quyết định thành lập đội tự vệ cơ quan  trường học năm 2018 gồm các đối tượng sau:

1.Lực lượng tự vệ nòng cốt

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tuổi

1

Huỳnh Văn Thống

CT Hội CTĐ

Đội trưởng

40

2

Huỳnh Văn Tùng

GV

Đội Phó

40

3

Nguyễn Quốc Toản

GV

Đội phó

33

4

Trần Đăng Quang

P.BTĐTN

Đội phó

28

5

Lê Anh Việt

GV- Thư ký HĐ

Thường trực

31

6

Lê Của

Bảo vệ

Thường trực

34

7

Lê Công Tráng

CT. Công đoàn

Đội viên

40

8

Trịnh Thị Quỳnh Trâm

BTĐTN

Đội viên

28

9

Nguyễn Thị Minh Thanh

P.BTĐTN

Đội viên

31

10

Lê Thị Thu Hằng

TTTVP

Đội viên

37

11

Nguyễn Thị Thuận

TPTVP

Đội viên

37

12

Nguyễn Thị Uyên Chi

TP.Tổ Ngoại ngữ

Đội viên

37

13

Võ Thị Thu Vân

GV

Đội Viên

38

 

2.  Lực lượng tự vệ rộng rãi:

Gồm tất cả cán bộ, giáo viên, nhân viên còn lai có độ tuổi.

Nam: Từ đủ 18 đến hết 45 tuổi.

Nữ : Từ đủ 18 đến hết 40 tuổi

         Điều 2: Các cá nhân có tên trong điều 1, các bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

                                    

Nơi nhận:                                                                                               

- Hiệu trưởng, PHT;

- Đội tự vệ;                                                                       

- Lưu: VT.                                                                                            

 

 HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Thanh Sơn 

 

 

 

 

Page 1 of 7