wrapper

Tiêu điểm

Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 4/11/2013, về đổi mới, căn bản toàn diện Giáo dục ...

Nghị quyết số 29-NQ/TW (Ban hành ngày 4/11/2013)

Hội nghị Trung ương 8 Khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện Giáo dục và Đào tạo

A- TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN

1- Thực hiện Nghị quyết Trung ương 2 khóa VIII và các chủ trương của Đảng, Nhà nước về định hướng chiến lược phát triển giáo dục - đào tạo trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa, lĩnh vực giáo dục và đào tạo nước ta đã đạt được những thành tựu quan trọng, góp phần to lớn vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Cụ thể là: Đã xây dựng được hệ thống giáo dục và đào tạo tương đối hoàn chỉnh từ mầm non đến đại học. ...

++ Chi tiết

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW, hướng dẫn nội dung sinh hoạt Chi bộ, Đảng bộ ...

Hướng dẫn số 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ (Ban hành ngày: 02/3/2012)
Thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 30-3-2007 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa X) về “Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ”; Chỉ thị số 03-CT/TW ngày 14-5-2011 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 03-KH/TW ngày 01-7-2011 của Ban Bí thư về "Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập tư tưởng và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh", Ban Tổ chức Trung ương hướng dẫn nội dung sinh hoạt chi bộ như sau: ......

++ Chi tiết