wrapper

Tiêu điểm

Công văn số 5555/BGDĐT- GDTrH

Công văn số :5555/BGDĐT-GDTrH V/v hướng dẫn sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên qua mạng (Banh hành ngày: 08/10/2014)

Nhằm hỗ trợ các trường phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên triển khai có hiệu quả việc đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học (PPDH) và kiểm tra, đánh giá (KTĐG) chất lượng giáo dục, nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên về phát triển kế hoạch giáo dục nhà trường theo định hướng phát triển năng lực học sinh, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) hướng dẫn một số nội dung sinh hoạt chuyên môn về đổi mới PPDH, KTĐG và tổ chức, quản lí các hoạt động chuyên môn trong trường trung học/trung tâm giáo dục thường xuyên (GDTX)

++ Chi tiết

Thông tư, số:58/2011/TT-BGDĐT

Ban hành quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông (Ban hành ngày 12/12/2011)

Căn cứ Luật Giáo dục ngày 14 tháng 6 năm 2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục ngày 25 tháng 11 năm 2009;
Căn cứ Nghị định số 32/2008/NĐ-CP ngày 19 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
....

++ Chi tiết

Công văn số 8773/BGDĐT- GDTrH

V/v: Hướng dẫn biên soạn đề kiểm tra (Banh hành ngày: 30/12/2012)

Thực hiện Chỉ thị số 3399/CT-BGDĐT, ngày 16/8/2010 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về Nhiệm vụ trọng tâm của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm học 2010-2011; Công văn số 4718/BGDĐT-GDTrH ngày 11/8/2010 của Bộ GDĐT về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ Giáo dục trung học năm học 2010-2011; nhằm tiếp tục đổi mới công tác

++ Chi tiết

Công văn số: 3040/BGD&ĐT-TCCB

Số: 3040/BGD&ĐT-TCCB, V/v Hướng dẫn một số điều trong “Quy chế đánh giá, xếp loại gv mầm non và gv pt công lập”, (Ban hành ngày 17/04/2006)

Thực hiện Quy chế “Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” ban hành theo Quyết định số 06/2006/QĐ-BNV ngày 21/3/2006 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ. Căn cứ vào khoản 1 Điều 11 của Quy chế trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo hướng dẫn một số điều của Quy chế “Đánh giá, xếp loại giáo viên mầm non và giáo viên phổ thông công lập” như sau....

++ Chi tiết