wrapper

Tiêu điểm

Tỉnh - Trung ương

Tỉnh - Trung ương (18)

Thứ tư, 20 Tháng 5 2015 00:00

Luật số: 11/2008/QH12

Đăng bài:

Luật hoạt động chữ thập đỏ (Ban hành ngày 03/6/2008)

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;

Quốc hội ban hành Luật hoạt động chữ thập đỏ.

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Phụ lục 01/2011/TT-BNV

Đăng bài:

Phụ lục kèm theo thông tư số 01/2011/TT-BNV, V/v Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Thông tư số: 01/2011/TT-BNV

Đăng bài:

Hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính (Ban hành ngày: 19/01/2011)

Căn cứ Nghị định số 48/2008/NĐ-CP ngày 17 tháng 4 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Nội vụ;....

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Nghị quyết 51/2012/NQ-HĐND Phú Yên

Đăng bài:

Về chính sách đào tạo sau đại học trong nước và đào tạo sau đại học ở nước ngoài; chính sách thu hút, sử dụng trí thức (ngày ban hành: 14/9/2012)

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;
Căn cứ Quyết định số 579/QĐ-TTg ngày 19/4/2011 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chiến lược phát triển nguồn nhân lực Việt Nam thời kỳ 2011-2020;...

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Luật Giáo dục Số: 44/2009/QH12

Đăng bài:

(Ngày 25/11/2009)Số: 44/2009/QH12, sửa đổi, bổ sung một số điều của luật giáo dục.

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 51/2001/QH10;
Quốc hội ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật giáo dục số 38/2005/QH11.

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Luật Giáo dục 2005

Đăng bài:

Số 38/2005/QH11, Luật giáo dục

Căn cứ vào Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi, bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hội khóa X, kỳ họp thứ 10;

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Nghị định 138/2013/NĐ-CP

Đăng bài:

Số: 138/2013/NĐ-CP, quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục:

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001;
Căn cứ Luật xử lý vi phạm hành chính ngày 20 tháng 6 năm 2012;
......

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Nghị định số 51/2010/NĐ-CP

Đăng bài:

Quy định về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ ngày 25 tháng 12 năm 2001; Căn cứ Luật Quản lý thuế ngày 29 tháng 11 năm 2006; Căn cứ Luật Kế toán ngày 17 tháng 6 năm 2003;Căn cứ Luật Giao dịch điện tử ngày 29 tháng 11 năm 2005;......

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Tài chính,...

Thứ năm, 07 Tháng 5 2015 00:00

Quyết định số: 19/2006/QĐ-BTC

Đăng bài:

Về việc ban hành chế độ kế toán hành chính sự nghiệp

Căn cứ Luật Ngân sách Nhà nước số 01/2002/QH11 ngày 16/12/2002;
Căn cứ Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2003 và Nghị định số 128/2004/NĐ-CP ngày 31/5/2004 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Kế toán áp dụng trong lĩnh vực kinh tế nhà nước;
...

Page 1 of 2